Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za 2015 rok – Grupa wypracowała najlepsze rezultaty w ostatnich pięciu latach

  • W 2015 r. Grupa zanotowała wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 36% do 29,6 mln EUR wobec 21,8 mln EUR w 2014 r.
  • Skonsolidowany zysk operacyjny sięgnął 22,8 mln EUR wobec 15 mln EUR w 2014 r.
  • Zysk netto Grupy wzrósł do 18,8 mln EUR (+52,5% r/r) z 12,3 mln EUR w 2014 r.
  • EBITDA Grupy wzrosła w ubiegłym roku do 25,3 mln EUR, natomiast marża EBITDA wzrosła do 13,55%.
  • Wolumen handlu energią elektryczną przez Grupę był nieco niższy niż przed rokiem i wyniósł 4 273 GWh wobec 4 374 GWh w 2014 r.
  • Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wzrósł natomiast 5-krotnie i wyniósł 254 GWh wobec 51 GWh w 2014 r.
  • Produkcja energii elektrycznej na farmie wiatrowej wzrosła o 21,4% dzięki lepszym warunkom wiatrowym i modernizacji przeprowadzonej w 2014 r.
  • Przychody ze sprzedaży zmalały w 2015 r. o 11,25% do 186,7 mln EUR w porównaniu z 210,4 mln EUR w 2014 r. w związku z mniejszym wolumenem obrotu energią i niskimi cenami energii w krajach bałtyckich.

 

– Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva za ubiegły rok są najlepsze od pięciu lat. Lepsze warunki wiatrowe niż szacowana średnia długoterminowa oraz dokonane przez Grupę techniczne usprawnienia przełożyły się na najlepsze wyniki farmy wiatrowej Vydmantai od rozpoczęcia jej działalności w 2006 r. Energia elektryczna wyprodukowana przez farmę wiatrową sięgnęła 68,55 GWh i była o jedną piątą wyższa niż w 2014 r. Grupa osiągnęła rentowność brutto na sprzedaży na adekwatnym dla naszej branży poziomie 15,86%, a wypracowany zysk netto wzrósł o ponad 50% i sięgnął 18,8 mln EUR. Rentowność netto w ostatnim roku wzrosła z 5,87% do 10,08%, a zysk netto Grupy w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 0,94 EUR – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny INTER RAO Lietuva.

 

Kluczowe dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

Wyniki finansowe(tys. EUR, chyba że wskazano inaczej)

2015

2014

2013

2012

2011

Sprzedaż

186 694

210 362

219 498

259 915

266 184

Zysk brutto ze sprzedaży

29 602

21 769

7 474

28 005

26 635

Marża brutto ze sprzedaży (%)

15,86%

10,35%

3,41%

10,80%

10,00%

Zysk operacyjny

22 798

15 033

712

21 180

21 219

Marża operacyjna (%)

12,21%

7,15%

0,32%

8,10%

8,00%

EBITDA

25 301

17 774

3 913

23 606

22 822

Marża EBITDA (%)

13,55%

8,45%

1,45%

9,10%

8,60%

Zysk netto

18 819

12 343

777

16 831

17 725

Rentowność netto (%)

10,08%

5,87%

0,35%

6,50%

6,70%

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

20 000

20 000

1 000

Zysk na akcję (EUR)

0,94

0,62

0,04

0,84

17,72

 

Produkcja

Należąca do Grupy farma wiatrowa położona w Vydmantai wyprodukowała i sprzedała w ubiegłym roku 68,55 GWh energii elektrycznej, czyli o 21,4% więcej niż w 2014 r.

Są to jedne z najlepszych rezultatów farmy wiatrowej Vydmantai od rozpoczęcia jej działalności w 2006 r. Wzrost produkcji energii elektrycznej wynikał głównie z lepszych warunków wiatrowych (średnia prędkość wiatru w tym regionie w 2015 r. wyniosła 6,62 m/s), a także modernizacji podstacji transformatorowej dokonanej w 2014 r.

Przychody ze sprzedaży

Łączne przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę w 2015 r. wyniosły 186,7 mln EUR, o 11,25% mniej niż w 2014 r. Główną przyczyną spadku przychodów ze sprzedaży był mniejszy wolumen handlu energią elektryczną we wszystkich krajach bałtyckich, co miało związek z relatywnie niskimi cenami energii elektrycznej w systemie Nord Pool, a także utrzymującym się ryzykiem związanym z możliwymi technicznymi ograniczeniami połączeń międzynarodowych. Średnia roczna cena energii elektrycznej w litewskiej strefie Nord Pool Spot wyniosła w 2015 r. 41,92 EUR/MWh wobec 50,13 EUR/MWh w 2014 r., czyli o 16,4% mniej.

Przychody Grupy z obrotu energią elektryczną w 2015 r. wyniosły 180,7 mln EUR. Natomiast przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej wyniosły 6 mln EUR, czyli o 20,9% więcej niż rok wcześniej.

W 2015 r. Grupa wywiązała się ze wszystkich zobowiązań kontraktowych wobec Klientów bez jakichkolwiek opóźnień i zakłóceń, utrzymując status zaufanego partnera i wiarygodnego dostawcy energii elektrycznej. Mimo mniejszego wolumenu sprzedanej energii elektrycznej, baza klientów Grupy w ubiegłym roku nieco się zwiększyła: z 831 w 2014 r. do 839 w 2015 r. Grupa umocniła relacje z największymi odbiorcami energii elektrycznej w regionie oraz kontynuowała rozwój w zakresie handlu energią elektryczną w Polsce. Efekty tych działań znalazły pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych za 2015 r. i będą ważnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki w najbliższych latach.

Dochody

Zysk brutto ze sprzedaży osiągnięty przez Grupę w 2015 r. był o 36% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 29,6 mln EUR wobec 21,8 mln EUR w 2014 r. Marża brutto na sprzedaży w 2015 r. nie tylko utrzymała się na bardzo dobrym poziomie, ale wzrosła do 15,86% z 10,35% w 2014 r.

Zysk operacyjny Grupy za 2015 r. wyniósł 22,8 mln EUR w porównaniu z 15 mln EUR w 2014 r. Marża operacyjna sięgnęła 12,21% wobec 7,15% rok wcześniej.

W efekcie, zysk przed opodatkowaniem wzrósł w 2015 r. o 52,9% i wyniósł 22 mln EUR, natomiast zysk netto Grupy za 2015 r. wyniósł 18,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 52,5% r/r. Rentowność netto wzrosła do poziomu 10,08% (z 5,87% przed rokiem).

Zysk netto Grupy w 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję wyniósł 0,94 EUR. 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!