INTER RAO Lietuva publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. – Zmiany strukturalne w handlu energią przełożyły się na poprawę całościowych wyników

  • Przychody ze sprzedaży Grupy INTER RAO Lietuva wzrosły o 4,2% do 48,8 mln EUR, wobec 46,9 mln EUR w I kwartale 2014 r. Wzrost wynikał ze zwiększonego obrotu energią elektryczną w krajach bałtyckich.
  • EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację)wzrosła do 6,9 mln EUR, zaś marża EBITDA zwiększyła się do 14,1% w porównaniu z 11,5% przed rokiem.
  • Zysk operacyjny Grupy wzrósł do 6,2 mln EUR wobec 4,7 mln EUR w I kwartale 2014 r.
  • Zysk netto Grupy zwiększył się do 5,2 mln EUR w porównaniu do 3,9 mln EUR w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Wolumen obrotu energią wyniósł1 171 GWh wobec 988 GWh przed rokiem.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną w Polsce w I kwartale br. wyniósł 60 GWh w porównaniu do 51 GWh w całym 2014 r.

 

– Grupa INTER RAO Lietuva dokonuje na bieżąco zmian strukturalnych w działalności handlowej, w tym kupuje energię z różnych źródeł. Zdywersyfikowana grupa dostawców w połączeniu z wykorzystaniem możliwości przesyłowych połączeń międzynarodowych oraz brakiem sztucznych ograniczeń przełożyły się na poprawę całościowych wyników. W pierwszym kwartale 2015 r. zysk netto Grupy wzrósł do 5,2 mln EUR i był wyższy o 25% w porównaniu z wynikiem sprzed roku. Rentowność netto wzrosła do rynkowego poziomu 10,6% z 8,4%.Zysk na akcję wypracowany przez Grupę wyniósł 0,26 EUR, czyli o 6 eurocentów więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. – komentuje Giedrius Balčiūnas, prezes INTER RAO Lietuva.

 

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva 

tys. EUR (chyba że podano inaczej)

   

 

I kw. 2015 r.

I kw. 2014 r.

Sprzedaż

48 810

46 861

Zysk brutto na sprzedaży

7 899

6 304

Marża brutto na sprzedaży

16,18%

13,45%

Zysk operacyjny

6 207

4 703

Marża operacyjna

12,72%

10,04%

EBITDA

6 856

5 388

Marża EBITDA

14,05%

11,50%

Zysk netto

5 158

3 921

Rentowność netto

10,57%

8,37%

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,26

0,20

 

Przychody

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2015 r. wyniosły 48,8 mln EUR, czyli o 4,2% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost ten był wynikiem większego wolumenu handlu energią.

Przychody Grupy ze sprzedaży energii wytworzonej wyniosły 1,8 mln EUR, co stanowi wzrost o 7,7% w porównaniu z I kwartałem 2014 r. Większy wolumen energii wyprodukowanej na farmie wiatrowej Vydmantai był bezpośrednio związany z lepszymi warunkami pogodowymi panującymi w regionie w pierwszych trzech miesiącach tego roku. W I kwartale 2015 r. produkcja energii na farmie wiatrowej wyniosła 21 GWh w porównaniu z 19,5 GWh w tym samym okresie ubiegłego roku.

Koszty

Łączne koszty sprzedaży Grupy wyniosły w I kwartale 2015 r. 40,9 mln EUR, z czego koszty zakupu energii elektrycznej wyniosły 39,8 mln EUR (97,2% łącznych kosztów). Wzrost kosztów sprzedaży był wyraźnie mniejszy niż wzrost przychodów – wyniósł 0,9% w porównaniu z I kwartałem 2014 r. To przede wszystkim efekt przeprowadzanych zmian strukturalnych w obszarze handlu energią, która nabywana jest od zróżnicowanej grupy dostawców.

Dochody

Zysk brutto na sprzedaży osiągnięty przez Grupę w I kwartale 2015 r. zwiększył się o 25,3% do 7,9 mln EUR, wobec 6,3 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku. Marża brutto na sprzedaży w omawianym okresie wzrosła do 16,2%, podczas gdy w I kwartale 2014 r. wyniosła 13,5%.

Zysk operacyjny Grupy za I kwartał 2015 r. wyniósł 6,2 mln EUR w porównaniu z 4,7 mln EUR w analogicznym okresie 2014 r. Marża operacyjna wyniosła w minionym kwartale 12,7%, co stanowiło poprawę w porównaniu z marżą operacyjną na poziomie 10% zanotowaną w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku.

W rezultacie zysk Grupy przed opodatkowaniem zwiększył się do 6 mln EUR wobec 4,5 mln EUR w I kwartale 2014 r. Zysk netto za I kwartał tego roku wyniósł natomiast 5,2 mln EUR w porównaniu z 3,9 mln EUR przed rokiem. Rentowność netto za pierwsze trzy miesiące 2015 r. wzrosła tym samym do 10,6% z 8,4% w tym samym okresie roku ubiegłego.

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!