Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki za okres 9 miesięcy 2015 r. – Działania podjęte w odpowiednim czasie w reakcji na zmiany na rynku energii zaowocowały wzrostem rentowności

  • W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. Grupa INTER RAO Lietuva zanotowała wzrost zysku brutto na sprzedaży o 42,3% do 21,4 mln EUR z 15 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku. Marża brutto an sprzedaży wyniosła 15,62% wobec 9,57% rok wcześniej.
  • Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 56,8% i sięgnął 16,3 mln EUR wobec 10,4 mln EUR w tym samym okresie 2014 r.
  • Zysk netto Grupy za trzy kwartały 2015 r. wzrósł o 65,9% do 13,5 mln EUR z 8,1 mln EUR przed rokiem.
  • Skonsolidowana EBITDA sięgnęła 18,3 mln EUR, co oznacza wzrost marży EBITDA do 13,35% wobec 7,92% rok wcześniej.
  • Wolumen handlu energią wyniósł 3 152 GWh w porównaniu z 3 209 GWh w analogicznym okresie 2014 r.
  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 136,7 mln EUR wobec 156,7 mln EUR w okresie 9 miesięcy 2014 r. (spadek o 12,8% rok do roku), co wynika z niższego wolumenu sprzedaży energii na Litwie i Łotwie, czemu towarzyszyły utrzymujące się historycznie niskie ceny energii na rynku.
  • Wolumen handlu energią w Polsce wzrósł natomiast 10-krotnie, z 20 GWh w ciągu 9 miesięcy 2014 r. do 207 GWh w tym samym okresie 2015 r.
  • Zysk netto przypadający na 1 akcję za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniósł 0,67 EUR wobec 0,41 EUR przed rokiem.

 

– W 2015 r. Grupa INTER RAO Lietuva systematycznie dostosowuje swoją działalność do zmieniających się warunków rynkowych, w tym utrzymujących się historycznie niskich cen energii elektrycznej w systemie Nordpool, a także niższych cen energii sprzedanej. Mimo niższej wartości przychodów ze sprzedaży, wolumeny obrotu energią w Estonii oraz w szczególności w Polsce były wyższe. Działania podjęte w odpowiednim czasie w reakcji na zmiany na rynku zaowocowały wzrostem rentowności Grupy w III kwartale 2015 r. Przyczyniły się do tego zmiany w strukturze handlu, dalsza ekspansja, dywersyfikacja i rozwój aktywności w obrocie pomiędzy krajami, jak również bardziej efektywna polityka zarządzania ryzykiem. Zysk netto Grupy za okres od stycznia do września 2015 r. wzrósł o ponad 5 mln EUR, do 13,5 mln EUR wobec 8,1 mln EUR w 2014 r. Rentowność netto w tym okresie wzrosła z 5,19% do 9,87%. Zysk na akcję sięgnął 0,67 EUR, czyli 26 eurocentów więcej niż rok wcześniej – komentuje Giedrius Balčiūnas, prezes INTER RAO Lietuva.

 

Kluczowe dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

tys. EUR (chyba że podano inaczej)

     

 

9 miesięcy 2015 r.

9 miesięcy 2015 r.

9 miesięcy 2014 r.

Sprzedaż

136 724

136 724

156 746

Zysk brutto na sprzedaży

21 356

21 356

15 004

Marża brutto na sprzedaży

15,62%

15,62%

9,57%

Zysk operacyjny

16 337

16 337

10 416

Marża operacyjna

11,95%

11,95%

6,65%

EBITDA

18 256

18 256

12 410

Marża EBITDA

13,35%

13,35%

7,92%

Zysk netto

13 494

13 494

8 132

Rentowność netto

9,87%

9,87%

5,19%

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,67

0,67

0,41

 

Przychody ze sprzedaży

Łączna wartość przychodów ze sprzedaży Grupy w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wyniosła 137 mln EUR, o 12,8% mniej niż w okresie 9 miesięcy 2014 r. Spadek przychodów wynika z mniejszego wolumenu w handlu energią na Litwie i Łotwie, czemu towarzyszyły utrzymujące się na historycznie niskim poziomie ceny energii w systemie Nordpool, a także niższe ceny energii sprzedanej. Mimo spadku przychodów, wolumenu handlu energią w Estonii oraz w szczególności w Polsce były wyższe.

Przychody Grupy z obrotu energią elektryczną za 9 miesięcy 2015 r. wyniosły 132,7 mln EUR. Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej sięgnęły natomiast 4,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 18,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Lepsze warunki pogodowe (większe prędkości wiatru) sprawiły, że wolumen energii wytworzonej na farmie wiatrowej Vydmantai był wyższy niż średnia długoterminowa. Lepsze warunki wietrzne w porównaniu z szacowaną średnią długoterminową sprawiły, że osiągnięte wyniki były jednymi z najlepszych od uruchomienia farmy wiatrowej w 2006 r.

Wydatki

Koszty sprzedaży poniesione przez Grupę w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wyniosły 115,4 mln EUR, tj. o 18,6% mniej niż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. Spadek kosztów sprzedaży wynika z mniejszego wolumenu handlu energią oraz niższych cen zakupu energii w systemie Nordpool i krajach trzecich.

Koszty związane z zakupem energii elektrycznej w ciągu trzech kwartałów 2015 r. wyniosły 112,4 mln EUR i stanowiły 97,4% łącznych kosztów sprzedaży w tym okresie.

Dochody

Zysk brutto na sprzedaży Grupy w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wyniósł 21,4 mln EUR, a marża brutto na sprzedaży wzrosła do 15,62% (wobec 9,57% rok wcześniej).

Zysk operacyjny Grupy w tym okresie wyniósł 16,3 mln EUR, co oznacza wzrost marży operacyjnej do 11,95% wobec 6,65% przed rokiem.

EBITDA Grupy za pierwszych 9 miesięcy 2015 r. wyniosła 18,3 mln EUR. Tym samym, marża EBITDA wzrosła z 7,92% za okres 9 miesięcy 2014 r. do 13,35% w tym samym okresie 2015 r.

Zysk netto Grupy w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wyniósł 13,5 mln EUR w porównaniu z 8,1 mln EUR w tym samym okresie ubiegłego roku. Marża zysku netto wzrosła w omawianym okresie do 9,87% z 5,19% przed rokiem. Wzrost zysku to efekt przyjętej polityki zarządzania ryzykiem oraz zmian w strukturze handlu, jakie Grupa wprowadziła w związku z niepewnością związaną z technicznymi ograniczeniami przepustowości linii przesyłowych, dalszej ekspansji i dywersyfikacji działalności handlowej we wszystkich krajach, a także lepszych wyników sprzedaży energii wyprodukowanej na farmie wiatrowej. 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!