Grupa INTER RAO Lietuva ogłasza wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. – Strategia dopasowana do zmiennych warunków rynkowych zaowocowała poprawą wyników

  • W I połowie 2015 r. zysk brutto na sprzedaży Grupy INTER RAO Lietuva zwiększył się o 16,1% do 13,84 mln EUR wobec 10,41 mln EUR w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Zysk operacyjny wzrósł do 10,45 mln EUR w porównaniu z 7,36 mln EUR w I półroczu 2014 r.
  • Zysk netto Grupy sięgnął 8,64 mln EUR wobec 5,95 mln EUR w I połowie 2014 r.
  • Skonsolidowana EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację)wzrosła do 11,69 mln EUR, natomiast marża EBITDA wzrosła do 13,58% względem 9,29% przed rokiem.
  • Przychody Grupy wyniosły 86,09 mln EUR, co w porównaniu z 93,72 mln EUR w analogicznym okresie 2014 r. oznacza spadek o 8,1%. Wynika on ze zmian w strukturze handlu, dalszej dywersyfikacji portfolio w obrocie pomiędzy poszczególnymi krajami oraz niższych cen energii elektrycznej na rynku.
  • Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 2 047 GWh wobec 1 970 GWh w I półroczu 2014 r.
  • Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce w I połowie br. wzrósł do 128 GWh w porównaniu z 4 GWh w I półroczu 2014 r.

 

– Elastyczność i zdolność dostosowywania się Grupy INTER RAO Lietuva do nowych, zmiennych warunków rynkowych pozwoliła nam wypracować wyższe zyski pomimo niższych cen energii elektrycznej na rynku NordPoolSpot. Systematyczne zmiany w strukturze handlu oraz dalsza dywersyfikacja portfolio w obrocie pomiędzy poszczególnymi krajami przyczyniły się do wzrostu zysku netto Grupy do 8,6 mln EUR w I połowie 2015 r., co stanowi istotną poprawę w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Rentowność netto Grupy zwiększyła się z 6,3% do adekwatnego dla naszej branży poziomu 10%. Zysk na akcję wyniósł 0,43 EUR, czyli o 0,13 EUR więcej niż w tym samym okresie 2014 r.–komentuje Giedrius Balčiūnas, prezes INTER RAO Lietuva.

 

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva

 

tys. EUR (chyba że podano inaczej)

     

 

I poł. 2015 r.

I poł. 2015 r.

I poł. 2014 r.

Sprzedaż

86 086

86 086

93 720

Zysk brutto na sprzedaży

13 841

13 841

10 412

Marża brutto na sprzedaży

16,08%

16,08%

11,11%

Zysk operacyjny

10 448

10 448

7 355

Marża operacyjna

12,14%

12,14%

7,85%

EBITDA

11 692

11 692

8 705

Marża EBITDA

13,58%

13,58%

9,29%

Zysk netto

8 640

8 640

5 946

Rentowność netto

10,04%

10,04%

6,34%

       

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

20 000

Zysk na akcję (EUR)

0,43

0,43

0,30

 

Przychody

W I połowie 2015 r. wartość sprzedaży Grupy zmniejszyła się o 8,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Koszty sprzedaży zmalały jednak w tym czasie jeszcze bardziej, bowiem o 13,3% rok do roku. Spadek ten jest przede wszystkim wynikiem systematycznych zmian w strukturze handlu, dalszej dywersyfikacji portfolio w obrocie pomiędzy poszczególnymi krajami oraz niższych cen energii elektrycznej na rynku. W efekcie, pomimo niższej wartości sprzedaży, marża brutto na sprzedaży Grupy w omawianym okresie wyniosła 16,08% w porównaniu z 11,11% w okresie styczeń-czerwiec 2014 r.

Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej sięgnęły 3 mln EUR, czyli 21,1% więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Lepsze warunki pogodowe (większe prędkości wiatru) sprawiły, że wolumen energii wytworzonej na farmie wiatrowej Vydmantai był wyższy niż średnia długoterminowa. Osiągnięty wynik był jednym z najlepszych od uruchomienia farmy w 2006 roku.

Dochody

Zysk brutto na sprzedaży Grupy wyniósł 13,8 mln EUR w porównaniu z 10,4 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku. Marża brutto na sprzedaży w omawianym okresie wzrosła do 16,08% wobec 11,11% w I połowie 2014 r.

Grupa wypracowała również wyższy zysk operacyjny, który wyniósł 10,4 mln EUR, osiągając wyższą marżę operacyjną: 12,14% w porównaniu z 7,85% w I półroczu 2014 r. W rezultacie, zysk przed opodatkowaniem w omawianym okresie wyniósł 10,04 mln EUR wobec 6,94 mln EUR przed rokiem.

Zysk netto Grupy za pierwsze sześć miesięcy br. wzrósł do 8,6 mln EUR w porównaniu z 5,9 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rentowność netto zwiększyła się natomiast rok do roku z 6,34% do 10,04%. Wyższy zysk to efekt polityki zarządzania ryzykiem, zmian w strukturze handlu, jakie Grupa wprowadziła w odpowiedzi na utrzymująca się niepewność związaną z technicznymi ograniczeniami przepustowości linii przesyłowych, dalszej ekspansji i dywersyfikacji w handlu w poszczególnych krajach, a także efekt lepszych wyników ze sprzedaży energii wyprodukowanej na farmie wiatrowej Vydmantai. 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!