Wyniki INTER RAO Lietuva za I półrocze 2014 r.: Wyższe zyski i marże mimo niższych przychodów

  • W I połowie 2014 r. przychody Grupy INTER RAO Lietuva wyniosły323,6mln LTL wobec 375,5 mln LTL w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niższe przychody to efekt spadku cen oraz mniejszego obrotu energią elektryczną w krajach bałtyckich.
  • W omawianym okresie zysk brutto Grupy wzrósłdo 35,9 mln LTLz29,5 mln LTLw I połowie 2013 r.
  • Grupa odnotowała również wzrost zysku operacyjnego do 25,4 mln LTL wobec 18,7 mln w analogicznymi okresie 2013 r.
  • Zysk netto wzrósł do 20,5 mln LTL z 14,1 mln LTL w I połowie 2013 r.
  • W pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrosła do 30,1 mln LTL, natomiast marża EBITDA wzrosła do 9,3%.
  • Wolumen obrotu energią wyniósł1 970 GWhwobec2 402 GWh w I połowie 2013 r.

– Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy INTER RAO Lietuva w pierwszej połowie 2014 r. miały wdrożone środki zarządzania ryzykiem oraz dokonane zmiany w strukturze handlu energią. Podjęte działania pozwoliły na wyeliminowanie niepewności związanej z ograniczoną przepustowością linii przesyłowych oraz zwiększenie rentowności Grupy. Pomimo niższych cen energii na rynku, do czego przyczyniła się wyjątkowo ciepła zima, wypracowaliśmy lepsze wyniki niż przed rokiem. Zysk netto Grupy wzrósł o blisko 46%, a rentowność netto wzrosła do 6,34% z 3,75% przed rokiem. Zysk na akcję w omawianym okresie wyniósł 1,03 LTL – mówi Giedrius Balčiūnas, prezes INTER RAO Lietuva.

Wybrane dane finansowe Grupy INTER RAO Lietuva 

(tys. LTL)

I półrocze 2014 r.

I półrocze 2013 r.

 

 

 

Sprzedaż

323 596

375 494

     

Zysk brutto na sprzedaży

35 949

29 472

Marża brutto na sprzedaży

11,11%

7,85%

     

Zysk operacyjny

25 396

18 666

Marża operacyjna

7,85%

4,97%

     

EBITDA

30 058

23 068

Marża EBITDA

9,29%

6,14%

     

Zysk netto

20 532

14 082

Rentowność netto

6,34%

3,75%

     

Liczba akcji (tys.)

20 000

20 000

Zysk na akcję (LTL)

1,03

0,70

 

Przychody ze sprzedaży

W I połowie 2014 r. przychody ze sprzedaży Grupy INTER RAO Lietuva zmalały o 13,8% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Spadek kosztów sprzedaży był przy tym nieco większy i wyniósł 16,9% w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 r., co wynikało głównie ze zmian w strukturze handlu oraz niższych cen energii na rynkach. W efekcie, pomimo spadku przychodów ze sprzedaży, Grupa zanotowała w omawianym okresie rentowność brutto na poziomie 11,1%, wobec 7,9% w I połowie 2013 roku, co oznacza 22-proc. wzrost.

Przychody Grupy z tytułu obrotu energią elektryczną w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosły 315 mln LTL. Przychody ze sprzedaży energii wyprodukowanej sięgnęły 8,6 mln LTL, czyli 22,65% więcej niż przed rokiem. W omawianym okresie wolumen energii wytworzonej przez farmę wiatrową Vydmantai był nieznacznie niższy niż długoterminowa średnia. Spowodowane to było przede wszystkim niekorzystnymi warunki atmosferycznymi: w całym regionie przeważały słabe wiatry. Warunki wiatrowe utrzymujące się w tym okresie były zdecydowanie gorsze niż średnie szacunki w długim terminie, dlatego też w nadchodzących miesiącach przewidywana jest poprawa wyników farmy wiatrowej Vydmantai.

Koszty 

Koszty sprzedaży Grupy w I połowie 2014 r. wyniosły 287,6 mln LTL, czyli o 16,9% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek ten wynikał z kilku czynników, takich jak niższy wolumen obrotu energią zanotowany przez Grupę, zmniejszenie wolumenu energii sprzedanej niezależnym dostawcom w ramach kontraktów rocznych (głównie ze względu na utrzymujące się ryzyko ograniczeń przepustowości linii przesyłowych z krajów trzecich), a także z powodu niższych cen energii na rynku, co było efektem wyjątkowo ciepłej zimy.

Koszty zakupu energii w pierwszych sześciu miesiącach 2014 r. wyniosły 284,5 mln LTL, co stanowiło 97% całkowitych kosztów sprzedaży. Wydatki operacyjne w I połowie 2014 r. zamknęły się w kwocie 10,6 mln LTL, co oznacza 2,3-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Dochody

W I połowie 2014 r. Grupa zanotowała zysk brutto na poziomie 35,9 mln LTL, natomiast marża brutto na sprzedaży wzrosła do 11,11% wobec 7,85% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk operacyjny Grupy w omawianym półroczu wyniósł 25,4 mln LTL, natomiast rentowność działalności operacyjnej wyniku wzrosła do 7,85% wobec 5% przed rokiem.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. Grupa wypracowała 20,5 mln LTL zysku netto, co oznacza wzrost o 45,8% w porównaniu z wynikiem zanotowanym przed rokiem, czyli 14,08 mln LTL. Rentowność netto w I połowie br. wzrosła do 6,3% wobec 3,75% w analogicznym okresie 2013 r.

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) Grupy w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 30,1 mln LTL, zaś marża EBITDA wzrosła do 9,3% z 6,14% w I połowie 2013 r.

Wzrost rentowności to efekt działań w zakresie zarządzania ryzykiem i zmiany w strukturze handlu, dokonanych przez Grupę w odpowiedzi na niepewność związaną z ograniczeniami technicznymi linii przesyłowych. 

Udostępnij w sieciach społecznościowych

Biuletyn

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo, że zapoznali się z opublikowanymi na stronie internetowej Spółki zasadami przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności danych AB „INTER RAO Lietuva“).

Przekazując swoje dane osobowe potwierdzają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w Spółce w ramach świadczenia Państwu usług oraz odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie oraz rozwiązując powstałe problemu.

Zarazem potwierdzają Państwo, że przekazane przez Państwo dane są dokładne i prawidłowe, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie nadmiaru przekazanych przez Państwo danych.

Please wait...

Dziękuję!